História

Názov

1997 – 2006 Národopisná komisia

2006 – 2013 Etnologická sekcia

od roku 2013 Etnologická komisia (ďalej EK ZMS)

Vznik odbornej komisie

Na začiatku bolo stretnutie etnológov / etnografov / národopiscov pôsobiacich v múzeách na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v roku 1997 v Podtatranskom múzeu v Poprade. Zdenka Krišková, ktorá zorganizovala odborný seminár na tému Tradičné zvyky a obrady a súčasnosť, spomína: „Ja som začala so seminárom Etnograf a múzeum. Národopisná komisia ZMS vlastne vznikla až následne. Ako členovia Národopisnej spoločnosti Slovenska sme sa všetci spoločne roky rokúce stretávali na Valných zhromaždeniach, na vedeckých konferenciách… No a tam som stále viac cítila, že kolegovia etnológovia  z univerzít a vedeckých ústavov sa akoby viac prezentovali a my, múzejníci zostávali trochu v úzadí, zväčša ako poslucháči, akoby sme sa hanbili. Ich príspevky rozoberali výsledky výskumov, rozoberali problémy vo vede… No a my sme predsa tiež mali svoje problémy, o ktorých sme si navzájom potrebovali hovoriť. Aj keď to nebola tá „teoretická“ veda, ale „praktická“.

A tak som sa rozhodla, že raz zorganizujem stretnutie aj nás, múzejníkov – veď organizačne to nemôže byť taký problém, účastníkom náklady hradili vysielajúce organizácie, my sme v múzeu priestory mali, aj sme boli dobrý kolektív spolupracovníkov, s ktorými som pri príprave mohla počítať. Vtedy to ešte nebolo také samozrejmé – celoslovenské stretnutia, takže aj vrchnosť sa potešila a sľúbila nám vydať zborník (to boli práve intendantúry). Bolo to v r. 1997, rozposlala som pozvánku po múzeách, stretlo sa nás v Poprade okolo  35 a malo to naozaj dobru odozvu. Zistila som až tam, že sme to múzejníci cítili rovnako a že sme veľmi potrebovali takúto platformu, kde by sme rozobrali svoje problémy. A tak hneď tam padlo aj rozhodnutie, že by sa v tom nemalo prestať a mali by sme stretnutia organizovať pravidelne, vždy inde – aspoň múzejníci spoznajú aj iné múzeá.

Naozaj sa to ujalo, Zväz múzeí sa tiež potešil a na ďalší rok, dokonca aj niečo prispel na zborník. Neskôr prispela aj Národopisná spoločnosť Slovenska. Myslím, že náš seminár bol jeden z impulzov, lebo vo Zväze sa asi aj na základe toho začali zaoberať tým, ako budú rozdeľovať finančné príspevky, lebo niekto nerobil veľa a druhí boli zas aktívni, no a peniaze chceli všetci. No a keďže etnografi boli aktívni, vytvorila sa samostatná komisia a následne ďalšie po odboroch.“

Predmet činnosti

Predmetom činnosti EK ZMS je koordinácia spolupráce medzi etnológmi pracujúcimi v múzeách na Slovensku vo všetkých oblastiach etnologickej múzejnej praxe, predovšetkým organizovanie seminárov, konferencií, výskumov celoslovenského rozsahu i so zahraničnou účasťou.

Nosným podujatím, ktoré organizuje EK ZMS od roku 1997 je celoslovenský odborný seminár/konferencia Etnológ a múzeum (do roku 2006 Etnograf a múzeum), ktorý je zameraný na rôzne témy z etnologickej praxe v múzeách na Slovensku. Od roku 1997 do roku 2014 sa uskutočnilo 18 ročníkov. Výstupom takmer všetkých podujatí bola publikácia vo forme zborníka. Doteraz bolo vydaných 16 zborníkov, od roku 2012 sú zborníky recenzované. Členovia komisie si na vopred vybranú tému pripravujú príspevky, čím EK ZMS dlhodobo a cielene podporuje vedecko-výskumnú činnosť jej členov a vytvára priestor na prezentáciu jej výsledkov. Významnou súčasťou spoločných stretnutí je aj vzájomná diskusia, komunikácia o najdôležitejších odborných a praktických problémoch, odborné konzultácie, výmena informácií a skúseností, možnosť dohodnutia vzájomnej spolupráce na výstavách, podujatiach a pod. V ostatnom čase sa seminára Etnológ a múzeum aktívne zúčastňujú aj etnológovia z nemúzejného – akademického prostredia, čím sa vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu a prepájanie teórie, vedy a praxe. V roku 2013 mala konferencia podobu interdisciplinárneho podujatia určeného všetkým záujemcom o danú problematiku nielen z pohľadu etnológie, ale aj iných odborov zastúpených v múzeách.

O podujatí a zborníku sú pravidelne publikované správy v odborných periodikách (Múzeum, Pamiatky a múzeá, Slovenský národopis, Národopisné aktuality).

Prehľad uskutočnených odborných seminárov ETNOLÓG A MÚZEUM

(do roku 2006 pod názvom Etnograf a múzeum)

Názov seminára Rok Miesto Výstup
Tradičné zvyky a obrady a súčasnosť 1997 Poprad zborník
Múzeum a etnograf 1998 Levice zborník
Svätci a sakrálne umenie v ľudovej kultúre 1999 Skalica zborník
Zvykoslovie v minulosti a dnes 2000 Čadca
Religiózne predmety v ľudovom prostredí 2001 Martin zborník
Sakrálne zbierkové predmety v múzeách na Slovensku 2002 Dolný Kubín zborník
Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu 2003 Rimavská Sobota zborník
Muzeálna dokumentácia a prezentácia regionálnych špecifík v agrikultúre 2004 Nitra
Etnokultúrna funkcia odevu a textílií v 2.polovici 20. storočia 2005 Liptovský Mikuláš
Mlyny a mlynárske remeslo 2006 Galanta zborník
Múzejné zbierky a zberatelia 2007 Košice zborník
Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia 2008 Ružomberok zborník
Ľudový textil a spôsoby jeho výzdoby 2009 Komárno zborník
Ľudový nábytok v múzeách na Slovensku 2010 Levice zborník
Dokumentácia 2. polovice 20. storočia a súčasnosti 2011 Martin zborník
Mobilita a jej odraz v kultúre 2012 Michalovce zborník
Muž a žena – vzťahové súvislosti v kontexte múzejných zbierok 2013 Bratislava zborník
Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoločenských súvislostiach (vo vzťahu k múzejným zbierkam) 2014 Prievidza zborník
Les a lesníctvo v našich múzeách 2015 Zvolen zborník
Etnológ v teréne/K prameňom poznania 2016 Banská Štiavnica zborník
Baníctvo v našich múzeách a jeho prezentácia 2017 Rožňava zborník
Tradičná strava a stravovanie 2018 Stará Ľubovňa zborník
Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 2019 Lučenec zborník
Modrotlač 2020
Spišská Nová Ves
zborník
Osobnosti národopisného múzejníctva                  na Slovensku 2022
Martin
zborník
Trhy a jarmoky 2023
Trnava

Ďalšie aktivity

V prvých rokoch existencie komisie boli okrem organizácie odborného seminára realizované ďalšie aktivity:

  • Adresár etnológov v múzeách
  • Kalendár národopisných výstav v múzeách na Slovensku
  • Prehľad podujatí v múzeách SR
  • Pasportizácia a dokumentácia drobnej sakrálnej architektúry – výskum

K významným odborným aktivitám EK ZMS patrí spolupráca s Národopisnou spoločnosťou Slovenska SAV (ďalej NSS). V roku 2010 spolupracovali NSS a EK ZMS na spoločnom projekte, ktorého cieľom bolo vytvorenie odborovej bibliografie za obdobie rokov 2001 – 2010. Okrem personálnej bibliografie daný súpis obsahuje aj zoznam výstav, ktoré počas uvedeného obdobia etnológovia pripravili a prezentovali verejnosti. Časť získaných informácií je zverejnených na internetových stránkach NSS, personálne bibliografie sú archivované v archíve NSS. Do prípravy bibliografie sa zapojilo 33 členov EK ZMS.

EK ZMS je zároveň odborným garantom ocenenia NSS v kategórii VÝSTAVA. Predsedníčka v spolupráci s členmi komisie pripravuje nominácie výstav a expozícií, nominácie podávala v roku 2011 (za obdobie rokov 2008 – 2010) a v roku 2014 (za obdobie rokov 2011 – 2013). Ocenenia, ktoré odsúhlasil výbor NSS boli odovzdané na VZ NSS, časť ocenení získali za svoje aktivity aj členovia komisie.

Vedenie a členská základňa

Výbor EK ZMS pracuje v zložení predseda, podpredseda a tajomník.

V rokoch 1997 – 2006 viedla komisiu PhDr. Katarína Holbová.

V rokoch 2006 – 2009 viedla komisiu PhDr. Izabela Danterová.

V rokoch 2009 – 2016 viedla komisiu Mgr. Eva Ševčíková.

V rokoch 2016 – 2023 viedla  komisiu PhDr. Daša Ferklová

Od roku 2023 vedie komisiu doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Počet členov: 87 (počet členov sa mení, nakoľko v členskej základni evidujeme aj kolegov, ktorý už aktívne nepracujú v múzeách z dôvodu odchodu do dôchodku, ale aktivít sa pravidelne zúčastňujú)

Ocenenie činnosti

EK ZMS je najdlhšie pôsobiacou odbornou komisiou na pôde ZMS. Jej najvýznamnejšie podujatie – odborný seminár, dnes konferencia Etnológ a múzeum má za sebou už 19 ročníkov. Odbornosť, otvorenosť /najmä medzigeneračná/, spolupráca,  kontinuita, diskusia sú základnými charakteristikami práce v komisii. Aj vďaka nim je Etnologická komisia ZMS akceptovaným profesijným zoskupením a jej aktivity sú integrálnou súčasťou diania v odbore etnológia na Slovensku.

diplom-nss

V Pezinku, 15. 3. 2015

Eva Ševčíková

Publikované v: Janoštinová, Marianna (ed.): Pamätnica k 25. výročiu založenia Zväzu múzeí na Slovensku. Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2015, 50 pp. ISBN 9788097207632 (brož.)