Organizačný a rokovací poriadok

Organizačný a rokovací poriadok Odbornej sekcie pre etnológiu Zväzu múzeí na Slovensku, ktorá nesie názov Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku

I. Základné ustanovenie

 1. Odborná sekcia pre etnológiu „Etnologická sekcia Zväzu múzeí na Slovensku“ (ďalej len ES) je zriadená v súlade s čl. 10 Stanov Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len ZMS) a rozhodnutím predstavenstva ZMS zo dňa 12. januára 2007 za účelom plnenia úloh ZMS.

II.Predmet činnosti

Predmetom ES je najmä:

 1. Koordinácia spolupráce medzi etnológmi, pracujúcimi v múzeách na Slovensku vo všetkých oblastiach etnologickej múzejnej praxe, predovšetkým organizovanie seminárov, konferencií, výskumov celoslovenského rozsahu i so zahraničnou účasťou.
 2. Na činnosti sekcie sa môžu podieľať aj etnológovia z iných inštitúcií resp. ako súkromné osoby.

III. Členstvo

 1. Členmi ES sa môžu stať odborní pracovníci členských múzeí príslušnej profesie a zamerania na základe písomnej prihlášky. Členstvo schvaľuje v súlade s čl. 10. ods. 4  Stanov ZMS Výbor ES ZMS na návrh predsedu ES.
 2. Výbor ES má 3 členov s hlasom rozhodným. Počet členov výboru s hlasom poradným je neobmedzený. Výbor zodpovedá za svoju činnosť plénu všetkých členov. Pri realizácii pracovných úloh trojčlennému výboru ES napomáha Rada regionálnych zástupcov s hlasom rozhodným. Rada regionálnych zástupcov má 3-7 členov. Predsedu, členov Výboru ES (s hlasom rozhodným i poradným) a členov Rady regionálnych zástupcov ES volí plénum ES na 3 roky. Podpredsedu a tajomníka výboru volia členovia výboru zo svojich radov.
 3. Na zasadnutie Výboru ES môžu byť prizývaní experti s hlasom poradným.
 4. Členstvo vo výbore ES a v ES zaniká v prípade:
 1. neospravedlnenej neúčasti na troch zasadnutiach výboru ES a ES
 2. pasívneho prístupu k činnosti
 3. úmrtím člena
 1. Člen Výboru i ES má právo ukončiť svoje pôsobenie písomným oznámením skutočnosti.
 2. Členstvo v sekcii je čestné, bez nároku na odmenu.

IV. Rokovací poriadok

 1. Zasadnutia Výboru ES sa konajú spravidla dvakrát do roka, zasadnutie všetkých členov ES raz ročne, spravidla počas celoslovenského odborného seminára etnológov.
 2. Zasadnutie vedie predseda ES.
 3. Predseda ES zvoláva zasadnutia, zodpovedá za činnosť sekcie.
 4. V prípade neprítomnosti predsedu zasadnutie ES vedie podpredseda, ktorého volia členovia ES zo svojich radov.
 5. Činnosť ES organizačne zabezpečuje tajomník ES, ktorého volia členovia výboru zo svojich radov. Tajomník vedie písomnú agendu ES.
 6. Zasadnutie Výboru ES je uznášaniaschopné v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Zasadnutie pléna ES je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ES. Ak po uplynutí jednej hodiny od určeného termínu konania na zasadnutí nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov ES, zasadnutie sa stane uznášaniaschopným nezávisle od počtu prítomných členov. Rozhodnutie pléna ES je prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina  prítomných členov ES.
 7. Zo zasadnutia výboru a pléna ES sa vedú zápisnice.

V. Finančné zabezpečenie

 1. Finančné náklady spojené s činnosťou ES sú v rozpočte ZMS. Financovanie sa riadi rozpočtovými pravidlami pre činnosť sekcií schválenými Predstavenstvom ZMS na príslušný rok.
 2. Členovia výboru ES majú nárok na úhradu cestovných nákladov v rámci vyčleneného finančného limitu na činnosť ES.

VI. Záverečné ustanovenie

Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia  ES ZMS.

 

V Galante, dňa 12.02.2007

Izabela Danterová, PhDr.
predseda sekcie