Organizačný a rokovací poriadok

Organizačný a rokovací poriadok Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku

Predstavenstvo ZMS vydáva v súlade s čl.12. ods. 8 Stanov ZMS Organizačný a rokovací poriadok Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku

Článok 1 Základné ustanovenie

 1. Organizačný a rokovací poriadok Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len „poriadok“) upravuje úlohy, zloženie a činnosť Etnologickej komisie Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len ZMS).
 2. Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku (ďalej len „komisia“) je dobrovoľné združenie zamestnancov členov ZMS a iných odborníkov na základe profesijného alebo záujmového zamerania.

Článok 2 Predmet činnosti

 1. Predmetom činnosti komisie je najmä koordinovať spoluprácu medzi etnológmi, pracujúcimi v múzeách na Slovensku vo všetkých oblastiach etnologickej múzejnej praxe. Predovšetkým za účelom organizácie seminárov, konferencií a výskumov celoslovenského rozsahu i so zahraničnou účasťou.

Článok 3 Členstvo v komisii

 1. Členmi komisie sa môžu stať odborní pracovníci členských múzeí príslušnej profesie a zamerania a iní odborníci na základe profesijného alebo záujmového zamerania a to na základe písomnej prihlášky.
 2. Členstvo schvaľuje v súlade s čl. 12. ods. 4  Stanov ZMS Výbor komisie.
 3. Člen komisie má právo ukončiť svoje pôsobenie písomným oznámením Výboru komisie.
 4. Členstvo v komisii zaniká v prípade:
  1. neospravedlnenej neúčasti na troch zasadnutiach komisie
  2. pasívneho prístupu k činnosti
  3. úmrtím člena.
 5. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné, bez nároku na odmenu.

Článok 4 Výbor komisie

 1. Výbor komisie (ďalej len „Výbor“) je riadiacim, koordinačným a výkonným orgánom komisie.
 2. Výbor komisie má troch členov, predsedu, podpredsedu a tajomníka. Výbor je volený členmi komisie zo svojich radov, na obdobie troch rokov.
 3. Výbor v spolupráci s členmi komisie organizačne zabezpečuje aktivity napĺňajúce predmet činnosti komisie.
 4. Predseda zodpovedá za činnosť Výboru a komisie. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda.
 5. Činnosť komisie organizačne zabezpečuje tajomník, ktorého volia členovia výboru zo svojich radov. Tajomník zabezpečuje správu registratúry komisie v zmysle Registratúrneho poriadku ZMS.
 6. Na zasadnutie Výboru môžu byť prizývaní experti s poradným hlasom.
 7. Člen Výboru má právo ukončiť svoje pôsobenie písomným oznámením Výboru.
 8. Členstvo vo Výbore zaniká v prípade:
  1. neospravedlnenej neúčasti na troch zasadnutiach Výboru,
  2. pasívneho prístupu k činnosti,
  3. úmrtím člena.

Článok 5 Rokovania Výboru a Pléna komisie

 1. Zasadnutia Výboru sa konajú spravidla dvakrát do roka.
 2. Zasadnutie všetkých členov komisie (ďalej len „Plénum“) sa koná raz ročne, spravidla počas celoslovenského odborného seminára etnológov.
 3. Zasadnutia Výboru a Pléna zvoláva a vedie predseda komisie.
 4. Zasadnutie Výboru je uznášaniaschopné v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny jeho členov.
 5. Zasadnutie Pléna je uznášaniaschopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie.   Ak, po uplynutí jednej hodiny od určeného termínu konania zasadnutia, nie je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina členov komisie, zasadnutie sa stane uznášaniaschopným nezávisle od počtu prítomných členov. Rozhodnutie Pléna je prijaté, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina  prítomných členov komisie.
 6. O priebehoch zasadnutí Výboru a Pléna sa vyhotovujú zápisnice.

Článok 6 Finančné zabezpečenie

 1. Finančné náklady spojené s činnosťou komisie sú plánované v rozpočte ZMS. Financovanie sa riadi rozpočtovými pravidlami pre činnosť komisií schválenými Predstavenstvom ZMS na príslušný rok.
 2. Členovia Výboru majú nárok na úhradu cestovných nákladov v rámci vyčleneného finančného limitu na činnosť komisie.

Článok 7 Záverečné ustanovenie

 1. Tento poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia EK ZMS a účinnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom ZMS.

Vo Svätom Antone,  18. mája 2022

PhDr. Daša Ferklová                                                                       Mgr. Františka Marcinová, PhD.
predsedníčka komisie                                                                     predsedníčka ZMS